Používame súbory cookie k analýze návštevnosti a aby sme mohli naše webové stránky lepšie prispôsobiť Vašim potrebám. Používaním našich webových stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookie na Vašom počítači, tablete alebo smartfóne. Zistiť viac

Reklamačné podmienky


I. Úvodné ustanovenia

Tieto zárucné a reklamacné podmienky upravujú vztah medzi spolocnostou Magic Print s.r.o. (dalej aj „predávajúci“) a koncovým zákazníkom (dalej aj „kupujúci“). Dalej sa vztahy medzi predávajúcim a kupujúcim pri reklamáciách riadia Obcianskym zákonníkom a Obchodným zákonníkom.

Všetky dodávky tovaru podliehajú týmto zárucným a reklamacným podmienkam. Kupujúci prijíma platnost zárucných a reklamacných podmienok odberom tovaru u predávajúceho a týmto aktom pre neho vstupujú v platnost.

II. Povinnosti kupujúceho

Prevzatie tovaru a zodpovednost za chyby:
Kupujúci je povinný prehliadnut tovar bezprostredne po jeho prevzatí. Ak je zistené mechanické poškodenie obalu výrobku, je kupujúci povinný skontrolovat stav tovaru a v prípade poškodenia vyhotovit záznam o poškodení za prítomnosti dopravcu a najneskôr do 24 hodín od prevzatia tovaru škodu nahlásit telefonicky na císle 02/ 18 585, alebo priamo na stránke prepravcu tu

Zodpovednost za poškodenie v priebehu prepravy nesie dopravca, nakolko všetok tovar je poistený. Na základe vyhotoveného záznamu bude kupujúcemu po uzavretí škodovej udalosti s dopravcom poskytnutá primeraná zlava alebo dodaný nový výrobok. Reklamácie mechanického poškodenia výrobku (poškrabanie, prasknutie, zlomenie, ...), ktoré neboli zistené pri prevzatí zásielky nie je možné uznat.

Kupujúci je povinný pri prevzatí výrobku (osobnom aj neosobnom) skontrolovat kompletnost balenia. Pri dorucení kuriérom musí kupujúci spísat reklamacný protokol na mieste o nekompletnosti balenia. Pri osobnom odbere je kupujúci povinný skontrolovat si obsah balenia okamžite, dodatocné reklamácie nebudú akceptované.

Pred uvedením zariadenia do prevádzky je kupujúci povinný:
- oboznámit sa s návodom na použitie zakúpeného zariadenia / zariadení
- oboznámit sa so zárucnými podmienkami zariadenia vrátane slovenského návodu na obsluhu a následne sa týmito informáciami riadit

III. Zárucná doba a zárucné podmienky

Magic Print s.r.o. odmieta niest akúkolvek zodpovednost za nedostatky a škody vyplývajúce z neoboznámenia sa kupujúceho s návodom na použitie a so zárucnými podmienkami zariadenia, za poškodenie ci znicenie zariadenia, za stratu akýchkolvek údajov alebo programov prevádzkovaných kupujúcim. Magic Print s.r.o. odporúca kupujúcemu zhotovovat si v pravidelných intervaloch záložnú kópiu všetkých programov a dát. Magic Print s.r.o. nenesie zodpovednost za nekompatibilitu kupujúcim nainštalovaného softvéru s dodaným zariadením.

Práva zo zodpovednosti za chyby sa uplatnujú u predávajúceho, u ktorého bola vec zakúpená. Avšak ak existuje iný podnikatel urcený k oprave (autorizované stredisko), ktorý je v mieste predávajúceho alebo v mieste pre kupujúceho bližšie, uplatní kupujúci právo na opravu u podnikatela urceného na vykonanie zárucnej opravy. Ak nie je možné zaistit opravu týmto spôsobom, zaistí opravu predávajúci.

Ak je na tovar poskytovaná záruka, musí byt chyba oznámená a nároky vyplývajúce z chyby tovaru uplatnené do konca tejto zárucnej doby. Uplynutím zárucnej doby zaniká právo na uplatnenie reklamácie.

Predávajúci má právo odmietnut prijat tovar do reklamácie v prípadoch, kedy reklamovaný tovar alebo jeho súcasti sú znecistené alebo nesplnujú základne predpoklady pre hygienicky bezpecné odovzdanie tovaru do reklamacného procesu.

Magic Print s.r.o., zodpovedá za vady, ktoré má predaný tovar pri prevzatí kupujúcim (§619 ods. 1OZ) a za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v zárucnej dobe (§620OZ). V prípade podnikatelských subjektov, ktoré nenakupujú výrobky alebo služby ako „koncový užívatel), ale zaúcelom vykonávania dalšej podnikatelskej cinnosti alebo v súvislosti s nou, sa môže táto doba líšit v závislosti od konkrétnych zárucných podmienok daného výrobcu.

Pri použitých veciach predávajúci nezodpovedá za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena. Zárucná doba na použitie veci je 12 mesiacov.

Kupujúcemu nevzniká žiadny iný nárok, ci právo na zárucnú opravu voci spolocnosti Magic Print s.r.o. než ten, ktorý je uvedený v týchto podmienkach. Magic Print s.r.o. poskytuje na všetky zariadenia dodané kupujúcemu záruku v nasledovnom rozsahu:
- materiálové alebo výrobné chyby pocítacových zariadení dodávaných spolocnostou Magic Print s.r.o., ktoré vznikli chybou výrobcu a objavili sa pri normálnej prevádzke

Záruka sa nevztahuje na:
* zariadenia s porušenou plombou
* softvér (vrátane predinštalacného softvéru), ktorého záruka je definovaná v softvérových licencných podmienkach
* zariadenia, ktoré kupujúci svojvolne demontoval, ci vymienal ich komponenty
* poruchy spôsobené neodborným zásahom, inštaláciou, opravou alebo modifikáciou kupujúcim
* zariadenia, z ktorých bolo odstránené, znicené, zjavne zmenené, alebo odcudzené sériové císlo
* poruchy spôsobené násilným zaobchádzaním
* poruchy spôsobené nepoužívaním originálneho spotrebného materiálu pre dané zariadenia
* poruchy spôsobené použitím iných dielov, materiálov, neurcených na použitie s výrobkom
* poruchy spô